Svētdarbības


Kristības
 
Kas ir Kristība?
Kristība ir Jēzus Kristus iedibināts sakraments, kurā Dievs tiem, kas tic uz Kristu, dāvā garīgu jaunpiedzimšanu, izglābšanu no soda Pēdējās tiesas dienā, augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību. Jēzus par Kristību saka: “Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts.” (Mk 16:16) Caur Kristību cilvēks top par kristīgās draudzes locekli.

Kas nepieciešams, lai varētu saņemt Kristību?
Ja kristīties grib pieaugušais, tad Kristību kandidātam jāapmeklē draudzes dievkalpojumi un Iepazīsti kristietību kurss (apmēram 12–15 nodarbības), kurā jāapgūst Kristīgās ticības pamatlietas. Reizē ar kristībām pieaugušais tiek arī iesvētīts un kļūst par pilntiesīgu draudzes locekli.

Ja vecāki vēlas kristīt savu bērnu, tad vecākiem jābūt laulātiem, kristītiem un iesvētītiem Luteriskās draudzes locekļiem (izņēmuma gadījumā vizmaz vienam no vecākiem jābūt luteriskās draudzes loceklim). Ja vecāki vēlas pieaicināt savam bērnam krustvecākus, tad arī tiem jābūt kristītiem un iesvētītiem luterisko draudžu locekļiem; izņēmuma kāds no krustvecākiem drīkst būt arī citas konfesijas draudžu locekļi (šāda iespēja gan būtu jāsaskaņo ar draudzes mācītāju). Ja bērna vecāki un krustvecāki nav kristīti un iesvētīti, tad tie to var īstenot noteiktajā kārtībā (sk. Ja kristīties grib pieaugušais).

Vai var kristīt bērniņu  vecākiem, kuri paši nav laulājušies? Vispirms vecākiem pašiem ir jātop salaulātiem vai nu dzimsarakstu nodaļā vai baznīcā, un tikai tad var kristīt bērniņu. Ja vecāki nespēj uzņemties pilnīgu garīgu atbildību viens par otru (nedodoties laulībā), kā tad viņi to spēs vēl par bērniem? Ja vecāki parāda, ka spēj uzņemties pilnīgu atbildību viens par otru un doties laulībā, kā Dieva bauslis to prasa, tad vecāki būs labāk spējīgi uzņemties garīgu atbildību arī par saviem bērniem. Lai noslēgtu laulību baznīcā sk. zemāk sadaļu Laulība.
Un spēkā arī šiem vecākiem ir jau iepriekš minētais, ka bērniņus krista tiem vecākiem, kas ir kristīti un iesvētīti Luteriskās draudzes locekļi (sk. Ja vecāki vēlas kristīt savu bērnu).

Šeit atradīsiet Kristību anketu

Iesvētības

Kas ir iesvētība?
Iesvētība ir baznīcas iedibināts svinīgs rituāls, kurā kristītais pēc apmācības kursa pabeigšanas, apliecina savu personīgo ticību Trīsvienīgajam Dievam un tiek uzņemts par pilntiesīgu draudzes locekli, kā arī tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena saņemšanas. Pēc Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas kārtības var tikt iesvētīti arī pilngadību nesasnieguši jaunieši un bērni no septiņu gadu vecuma, kuri ir pabeiguši iesvētes apmācības kursu.

Kas nepieciešams, lai varētu tikt iesvētīts?
Iesvētības kandidātam jāapmeklē Iepazīsti Kristietību kurss (apmēram 12–15 nodarbības), kurā jāapgūst Kristīgās ticības pamatlietas un jāapmeklē draudzes dievkalpojumi. Vēlamais nodarbību apmeklējums klātienē ir vismaz 2/3. (Ja nav iespējams būt uz pilnīgi visām nodarbībām, tad kavētās nodarbības ir iespējams noklausīties arī E-kursa versijā. Par šo iespēju vaicāt draudzes mācītājam.)

Šeit atradīsiet Iesvētību anketu.


Laulības

Kas ir laulība?
Laulība ir divu cilvēku – vīrieša un sievietes – likumīgi noslēgta savienība uz mūžu, kas īstenojas kopdzīvē.

Kas ir kristīga laulība?
Kristīga laulība ir divu kristiešu – vīrieša un sievietes – likumīgi noslēgta savienība uz mūžu, kas īstenojas kristīgā kopdzīvē.

Kas ir laulības noslēgšana baznīcā?
Laulības noslēgšana baznīcā ir šādas kristīgas savienības noslēgšana Dieva priekšā baznīcā. Laulība tiek noslēgta ar abu pušu mūža uzticības solījumu Dieva un cilvēku priekšā, un Dieva svētības izlūgšanos laulības dzīvei.

Kas nepieciešams, lai laulību varētu noslēgt baznīcā?
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas prasība ir šāda: līgavai un līgavainim jābūt kristītiem un iesvētītiem evaņģēliski luteriskās draudzes locekļiem.
Izņēmuma gadījumā laulība var tikt noslēgta arī tad, ja viens no laulājamiem ir kādas citas tradicionālas Latvijas kristīgās konfesijas draudzes loceklis.
Ja kāds no potenciālajiem laulājamiem nav  kristīti un iesvētīti Luteriskās baznīcas locekļi, tad, pirms draudzē tiek pieņemts iesniegums par laulības noslēgšanu, tad viņiem vispirms ir jatop kristītiem un iesvētītiem piltiesīgiem draudzes locekļiem. Lai taptu kristīts un iesvētīts ir jāapmeklē Iepazīsti Kristietību kurss, kā jau augstāk minēts (sk. Kristība, Iesvētība).

Šeit atradīsiet Laulību iesnieguma anketu.