ceturtdiena, 2016. gada 5. maijs

LD Pateicības diena Rendā 21.maijā


Liepājas diecēzes  Pateicības diena Rendā 2016. gada 21. maijā  Pateicība Dievam par visu...”
„Iesim ar pateicību Viņa vaiga priekšā, uzgavilēsim Viņam ar mūsu slavas dziesmām!” (Ps. 95:2)  

Pieteikšanās līdz 14.maijam pie draudzes priekšnieces
Programma:
Sākums – plkst. 11.00, vieta – Rendas estrāde
1.      KOPDZIESMA  - 155
2.    Ievada uzruna – Agrita Staško ~ 3-5 min.
3.    KOPDZIESMA – Lai klusa top mana dvēsele
4.    Rendas pag.pārv.pārstāvja  īsa uzruna ~3-5 min.
5.     KOPDZIESMA – Ak, dārgais krusts
6.    Bīskaps – īsa uzruna, ~5 min.
7.     KOPDZIESMA – 233
8.    LD iecirkņu atskaites/ atskats/ pateicība:
      a)   Bauskas iec. + kopdziesma – Lai slavē visas tautas 
      b)   Grobiņas iec. + kopdziesma – Mana dvēsele ir klusa
      c)    Jelgavas iec. + kopdziesma – Prieku iedves, ak, Kungs, manā sirdī 
      d)   Kandavas iec. + kopdziesma – Pasaules gaišums
      e)    Kuldīgas iec. + kopdziesma – Nav lielāka mīlestība...
      f)      Piltenes iec.+ saksafona skaņdarbs ( Dalbesdr.)  
*Katra iecirkņa prāvesta uzrunas laiks ir 5 minūtes.
9. KOPDZIESMA – Manā dzīvē godināts esi, Kungs
10. Pusdienas no plkst. 13.00 – 14.00, Rendas kultūras namā
11. „Pateicība Dievam par visu...” – Bībeles lasījumi, īsas pārdomas un lūgšana + dziesmas aiz katras lūgšanas no plkst. 14.00 – 15.00, t.sk. – 1)  Bunkas dr.ans.;  2)  Rendas – Usmas dr.ans.;  3) Priekules-Vaiņodes dr.ans.; 4) Sesavas – Dalbes dr.ans.; 5) Jelgavas Sv.Annas dr. ansamblis ; 6) Jelgavas Bērnu un jaun.c. Junda vijolnieku ansamblis.
12. KOPDZIESMA – Brīvi, brīvi saņēmis tu
13.Bīskapa atskaite un pateicība - ~30 minūtes (~no 15.00 – 15.30 )
14. KOPDZIESMA – 419 – LD himna
15. Dievkalpojums Rendas baznīcā no plkst. 16.00 – 18.00., vada bīskaps Pāvils Brūvers, prāvests Uldis Gailītis un ev.-māc.p.i. Agrita  Staško.
 Lielās lūgšanas laikā *– visi garīdznieki pie altāra un pa kārtai lūdz        (skat. zemāk)
16. Mūsu bīskapa Pāvila samīļošana.....
17. Mājupceļš ~ no 18.30....